Προφίλ

Massage Services

Προφίλ

Massage Services

Μέσα από την γνώση και την πολυετή εμπειρία μας,  έχοντας αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, δημιουργήσαμε ένα ζεστό χώρο δίνοντας πρωτότυπες προτάσεις, προσφέροντας ανάταση, ευεξία και ευφορία. 

Οι θεραπείες μας στηρίζονται στις αρχές του Ιπποκράτη. Στόχος μας είναι η φροντίδα ατόμων όλων των ηλικιών με διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, στηρίζοντας ιδιαίτερα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Through our knowledge and many years of experience, having a love for Greek culture, we created a warm space, giving original proposals, offering upliftment, well-being, and euphoria.

Our treatments are based on the principles of Hippocrates. Our goal is to care for people of all ages with different needs and particularities, supporting particularly people with disabilities.

Η Φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία μας είναι να συνδυάσουμε τη γνώση της παράδοσής μας, με τις δικές μας εξειδικευμένες γνώσεις με στόχο  την εναρμόνιση του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος, μέσα από διάφορες αρχαίες Ελληνικές θεραπείες  χαλάρωσης και ευεξίας και με πολλούς άλλους συνδυασμούς ολιστικής μάλαξης.

Our philosophy

Our philosophy is to combine the knowledge of our tradition with our specialized knowledge to harmonize the body, soul, and spirit, through various ancient Greek treatments of relaxation and well-being and many other combinations of holistic learning.

Η Φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία μας είναι να συνδυάσουμε τη γνώση της παράδοσης μας, με τις δικές μας εξειδικευμένες γνώσεις με στόχο  την εναρμόνιση του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος, μέσα από διάφορες αρχαίες Ελληνικές θεραπείες  χαλάρωσης και ευεξίας και με πολλούς άλλους συνδυασμούς ολιστικής μάλαξης.